SÚŤAŽ

Na našom facebook profile LAVARD aktuálne prebieha súťaž o voucher na nákup v hodnote 50 €. Zapojte sa aj vy a získajte nový kúsok do vášho šatníka!

Súťaž prebieha od 03.05.2022 - 31.05.2022

PODMIENKY A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
    
Obchodné meno: LAVARD s.r.o.
Sídlo: 29. augusta 1503/1A 958 01 Partizánske
IČO: 53242106
Zapísaný v registri: 40623/R

2. Termín konania súťaže: 
   
Súťaž prebieha od 03.05.2022 do 31.05.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže: 

Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba: 
    - s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území SR
    - ktorá má viac ako 18 rokov
    - ktorá splní podmienky účasti v súťaži 

Účastníkom súťaže nemôžu byť
    - zamestnanci Usporiadateľa a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
    - osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä zamestnanci) prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka

4 . Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže musí účastník súťaže splniť tieto 3 podmienky (všetky 3):

1. Napíšte nám do komentu, aký outfit najradšej počas jari nosíte

2. Označte v komente aspoň 2 kamarátov (pre správne označenie použite znak @) 

3. Sledujte náš profil na Facebooku/ Dajte páči sa mi to stránke

5. Výhra:

Výhrou v súťaži je voucher/poukážka v hodnote 50 € na nákup ľubovolného predajného sortimentu odevov/doplnkov v našej predajni LAVARD v Partizánskom. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Ak si výherca vyberie z našej ponuky tovar v nižšej hodnote ako je hodnota poukážky, rozdiel sumy mu nebude vyplatený. Môže si tiež vybrať tovar s vyššou hodnotou ako je suma poukážky a rozdiel v takom prípade doplatiť. 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným vylosovaním.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na našej FB stránkeVíťaz tiež bude priamo kontaktovaný organizátorom prostredníctvom súkromnej správy na FB. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem o výhru, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania poukážky/vouchera (preferujeme poštou na adresu). V prípade, ak ku vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná výhercovi poštou na náklady Organizátora.

8. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnost Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom.